Statistika přístupů

Tento web byl provozován od října 2007 do 15. 3. 2009, přičemž stávající grafická podoba byla spuštěna v dubnu 2008. Dále uvedené statistické...

Liberecký šampionát skončil, pochvaluje si ho celý svět

Dnes byl na programu FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 poslední závod mužů na 50 kilometrů. Poslední mistr světa z Liberce,...

Poslední závod vyhrál Pan Řídící

Už i poslední závod 47. FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování LIBEREC 2009 zná svého vítěze. Zcela právem se jím stal fenomenální...

Z dějin lyžování

05. 12 2008 10:00:00

Vznik lyží spadá s největší pravděpodobností do období střední doby kamenné – mezolitu (8000 – 4000 let př. n. l.). V této době nabyl na významu vedle rybolovu lov zvěře, který se stal základním způsobem obživy kultur obývajících arktické a subarktické krajiny Eurasie.

Lyže nejdříve používali lovci 
Postupná lovecká specializace přivodila vznik dálkových zbraní (oštěpu, luku a šípu) a důležitých dopravních prostředků – člunů, saní a lyží. Lyže se nepochybně vyvinuly zdokonalením sněžnic, které sloužily k chůzi ve sněhu, v předmět umožňující pohyb skluzem. Dálkové zbraně ve spojení s lyžemi usnadňovaly lov zvěře, rozšiřovaly loviště na větší území a skýtaly celým loveckým pospolitostem možnost přesunů na velké vzdálenosti.
 
Domněnka o mezolitickém stáří lyží se opírá o nálezy skalních kreseb lovců na lyžích na území Norska a Ruska a o četné archeologické doklady uchované v rašelinném prostředí ve všech severských zemích. Přestože pocházejí již z doby rozvoje neolitické kultury v této oblasti nebo ještě mladších období, dokonalé formy a opracování pozůstatků dřevěných lyží jsou svědectvím o jejich dlouhém předcházejícím vývoji.
 
Za nejstarší hmotný doklad vůbec je pokládána lyže, zvaná podle švédské obce, u níž byla nalezena - „Hotting“. Pochází z doby kolem 2 500 let př. n. l. Stejného stáří jsou i dvě skalní kresby objevené na norském ostrově Rödöy, ležícím v blízkosti polárního kruhu, zatímco více než dvacet skalních kreseb zjištěných na území Ruska při pobřeží Bílého moře a Ladožského jezera je datováno do doby kolem roku 500 př. n. l.
 
Od nejstarších dob doplňovala lyžařskou výzbroj hůl nebo dvě hole. U pravěkých a primitivních kmenů převládalo používání jediné hole, což dokládají již nejstarší skalní kresby a archeologické nálezy. Lyžařská hůl pomáhala nejen při ovládání lyží za jízdy, ale byla zároveň funkčně uzpůsobena potřebám lovecké a pastevecké činnosti. Sloužila jako kopí, oštěp, lopata k odhazování sněhu, jako podpěra při střelbě z kuše a podobně. Již hole pravěkých a primitivních kultur byly opatřeny talířky zlepšujícími využití odrazové síly rukou. 
Lyže používali i vojáci
Jedinou oblastí lyžování ležící mimo severské pásmo bylo hornaté území Kraňska. Zatímco území Kraňska zůstalo izolovanou etnografickou oblastí s lyžařskou kulturou, vzrůstal ve Skandinávii a Rusku význam lyží zejména pro vojenské účely.
 
Rozšiřující se využívání lyží pro vojenské účely předznamenalo počátek jejich postupné přeměny z dopravního prostředku lovců a sedláků v předmět zábavy, rekreace a sportu. V čele tohoto vývoje bylo od 2. poloviny 18. století především Norsko. Za jeho počátek jsou pokládány závody uskutečněné 2. dubna 1843 v Trömse.
Lyže začali používat podnikatelé a šlechta 
Zavedení lyží do Čech úzce souvisí s emancipačními snahami českých podnikatelských a středních vrstev ve druhé polovině 19. století. Disponovali nejenom potřebným kapitálem, ale relativně velkým množství volného času, jejž chtěli náležitě využít k odpočinku, rekreaci atd.  V této době se začínala velmi aktivně rozvíjet sportovní a tělovýchovná hnutí. Na sklonku 19. století se k nejagilnějším příslušníkům tohoto hnutí přiřadil pražský průmyslník a obchodník Josef Rössler – Ořovský (1869 – 1933), jeden z  nejvýznamnějších průkopníků našeho sportu. A právě jemu náleží zásluha o první úspěšné zavedení lyží do českých zemí (od této doby lze prokazatelně sledovat kontinuitu). Nechme na chvíli mluvit jeho vlastní vzpomínky:
 
Dobová pohlednice z expozice Krkonošského muzea v Jilemnici„…Pohyb, sport a dobrodružství – byla naše hesla. A tak jsem si dopsal v zimě 1886 – 1887 různým firmám do Kristiánie, Stockholmu atd. o nabídky sportovních výzbrojí, najmě bruslí. A tu k mému překvapení skandinávská firma Heyde poslala mi vedle cen a vyobrazení závodních bruslí též ceny a vyobrazení lyží! Vzpomínky na vyobrazení, Kanadu, Laponce – vedle této nabídky – rozhodly! Objednávám nejen závodní brusle, ale i prvé dva páry lyží. – Ach to očekávání, té zvědavosti!...“
 
Na přelomu roku se lyže v Praze skutečně objevily, hned byly úspěšně vyzkoušeny a první „lyžci“ či také „skiáci“ nebo „lyžníci“ se začali sdružovat při Bruslařském klubu. V roce 1895 se lyžařský kroužek osamostatnil, přejmenoval se na Český Ski Klub (oficiálně schválený až na podzim r. 1895) a stal se tak spolu s jilemnickým Českým krkonošským spolkem Ski prvním lyžařským spolkem v českých zemích a zároveň zahájil éru organizovaného lyžování v celé střední Evropě.
 
Ve stejné době se první lyže objevily také v Krkonoších, a to zřejmě nejprve na jejich severní straně přináležející k Německu. V českém prostředí našich nejvyšších hor se „ski“ definitivně prosadily na samém sklonku roku 1892, ale již jejich vstup na krkonošskou scénu byl příznačný pro jejich zdejší budoucí postavení.
 
Dobová fotografie z expozice Krkonošského muzea v JilemniciV roce 1892 navštívil majitel jilemnického panství (tedy téměř celých západních Krkonoš) osvícený hrabě Jan Harrach Světovou výstavu v Christianii (dnešním Oslu) v Norsku. Tam si mimo jiné prohlédl také expozici sportovních potřeb, mezi nimiž ho zaujaly lyže. Tady si uvědomil, že právě lyže by mohly usnadnit jeho lesním dělníkům přístup do zavátých horských lesů. Proto na jeho příkaz objednala lesní správa v Horní Branné dne 17. prosince 1892 jeden pár jasanových lyží u firmy Gansterer v Thenebergu v Dolních Rakousích a jeden pár bukových lyží u firmy Thonet ve Vídni. Na těchto vzorech (mimochodem velmi drahých – každý pár stál po 11 zlatých) pak lesní revident ing. Ferdinand Reich s lesním praktikantem Ludvíkem Šmídem k potěše a kratochvíli celého okolí vyzkoušeli své první lyžařské kroky. Podle nově dovezených a vyzkoušených vzorů pak dala lesní správa u koláře Antonína Soukupa v Horní Branné a u sekerníka Antonína Vondráka vyrobit první páry domácích lyží, jež byly určeny pro hraběcí lesní personál. Vázání pro Soukupa dodával branský sedlář Štěpán Šír. Cena těchto lyží byla také poměrně značná, ale proti dovezeným vzorům téměř poloviční a cenově dostupné se tak staly i pro střední vrstvy obyvatel. Lyže byly v samém počátku určeny pro praktické potřeby krkonošských obyvatel a značný význam si v tomto směru udržují dodnes.
 
Výcvik lesnického personálu, probíhající často u jilemnického zámeckého parku, se stal vítanou atrakcí. Nemotorný pohyb mužů na dosud neznámých zahnutých prknech, proložený mnoha pády, se stal skutečnou podívanou pro řadu jilemnických měšťanů, ale právě oni záhy viděli, že na lyžích lze nejenom padat, ale také jezdit, a to velmi rychle i na hlubokém sněhu.
Lyže se staly prostředkem pro sportovní vyžití
A tak především zásluhou Jilemnických se ruku v ruce s praktickým využitím začalo rozvíjet lyžování sportovní, jež zde ovšem nezůstalo omezeno na nejbohatší vrstvy, i když rovněž zde v počátcích sehrály významnou roli zámožnější vrstvy obyvatelstva. Již na samém počátku roku 1893 uspořádali někteří hraběcí úředníci se členy svých rodin první lyžařský výlet do okolí Horní Branné a posléze také do hor. Ve stejné době se začalo intenzívně rozvíjet také lyžování mezi německými obyvateli české strany hor – zejména na Vrchlabsku a Trutnovsku...
 
Výrazný mezník tvoří rok 1895, kdy Jilemničtí založili Český krkonošský spolek Ski (stanovy úředně schváleny v dubnu), první samostatný lyžařský klub v zemích Koruny české a jeden z prvních lyžařských spolků v Evropě mimo Skandinávii. A ten se záhy přeměnil v jedno z nejvýznamnějších ohnisek našeho sportovního lyžování.
 
V článku jsou použity informace a fotografie z lyžařské expozice Krkonošského muzea v Jilemnici. Muzeum je zařízením Správy KRNAP. Mezititulky redakce.
 
Dr. Jan Luštinec
 
 

 

 

Oficiální mezinárodní sponzoři

Oficiální národní partneři

 
SHAYLA
SWANSON
(CAN)
NAROZEN(a):
25. 1. 1982

VÝŠKA A VÁHA:
neuvádí

KLUB:
Foothills Nordic SKI Club

ZÁJMY:


DISCIPLÍNA:
Běh na lyžích

WEB STRÁNKA: