Statistika přístupů

Tento web byl provozován od října 2007 do 15. 3. 2009, přičemž stávající grafická podoba byla spuštěna v dubnu 2008. Dále uvedené statistické...

Liberecký šampionát skončil, pochvaluje si ho celý svět

Dnes byl na programu FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 poslední závod mužů na 50 kilometrů. Poslední mistr světa z Liberce,...

Poslední závod vyhrál Pan Řídící

Už i poslední závod 47. FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování LIBEREC 2009 zná svého vítěze. Zcela právem se jím stal fenomenální...

Úvodní stránka » Místo » Životní prostředí

Environmentální politika

01. 10 2008

Základní principy ochrany životního prostředí

V současné době se v oblasti ochrany životního prostředí zaměřuje zvýšená pozornost na kvalitativní stránku života a v této souvislosti je vyjádřena potřeba dosáhnout trvale udržitelného rozvoje.

Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

Mezi nejzákladnější principy ochrany životního prostředí patří zejména:

 1. Prevence
  Ve svém důsledku mnohem efektivnější, nežli pozdější řešení vzniklých problémů, na které je nutné vynaložit mnohem více finančních, lidských i časových zdrojů.
 2. Předběžná opatrnost
  Nezbytná vzhledem k dopadům některých činností. Známe stále jen málo zákonitostí, které fungují v životním prostředí.
 3. Omezená kapacita životního prostředí
  Chovat se tak, abychom nezvětšovali prostor pro odpady a znečištění všeho druhu.

Výbor životního prostředí

Pro řešení problematiky životního prostředí byl ustanoven Výbor životního prostředí, který je složen ze zástupců Organizačního výboru LIBEREC 2009, Krajského úřadu Libereckého kraje, Statutárního města Liberec, České inspekce životního prostředí a Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Supervize organizátora

Supervizi LIBEREC 2009 týkající se životního prostředí zajistí odborná firma. Firma použije interní metodiku supervize, která bude prováděna v období :

 • před LIBEREC 2009
 • v průběhu LIBEREC 2009
 • po ukončení LIBEREC 2009

Výstupy supervize budou průběžně předávány Organizačnímu výboru FIS MS Liberec 2009.

ISO 14000

V srpnu 2006 firma ISES, s.r.o., v rámci poradenského projektu environmentálního managementu, provedla v OV FIS MS Liberec 2009 přípravu a zavedení systému dle normy ISO 14001.

Na základě certifikačního auditu získal Organizační certifikát ISO 14001.

V červnu 2007 byl provede první dohledový audit, který konstatoval, že Organizční výbor důsledně plní stanovené cíle a programy stanovené v souladu s enviromentální politikou ISO 14001 a neshledal žádné nedostatky.

cerfikat_color.jpg

Zásady nakládání s odpady

S odpady vzniklými v průběhu stavebních prací na přípravě areálů bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.

Pro oba areály, skokanský areál Ještěd a běžecký areál Vesec, bude zpracován Plán nakládání s odpady, který bude minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.

Plán nakládání s odpady bude zpracován do prosince 2007 a jeho zpracovatelem bude firma ISES, s.r.o.

Zásady ochrany životního prostředí pro subjekty podílející se na přípravě a konání FIS MS Liberec 2009

Veškeré subjekty podílející se na přípravě a konání LIBEREC 2009 mají povinnost respektovat platnou legislativu ČR a zásady ochrany životního prostředí.

Při výběru dodavatelů jsou také zohledňována následující kriteria:

 • certifikace systému řízení - podle ISO 9001/14001,
 • použití nejlepší dostupné techniky (BAT),
 • použití ekologicky šetrných výrobků,
 • použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků.

Kontrola subjektů podílejících se na přípravě a konání FIS MS Liberec 2009

Při přípravě FIS MS Liberec 2009 Výbor životního prostředí a jím pověření pracovníci kontrolují všechny subjekty podílející se na přípravných pracích. Dále pravidelně informují Organizační výbor LIBEREC 2009 o zjištěných nedostatcích a navrhují jejich řešení.

Veřejné prohlášení ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Reprezentovat Českou republiku na mistrovstvích světa mi vždy bylo velkou ctí, dobré umístění úspěchem. Pořádání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci v roce 2009 je pro naši republiku rovněž ctí, ale i výzvou a velkým závazkem. Náš společný úspěch je vázán na splnění mnoha...

Zásady chování návštěvníků Liberec 2009

1. Respektovat dozor na parkovištích, včetně určení vyhrazených míst na parkování. 2. Respektovat přístupová označení, ploty a osázení. 3. Respektovat bezpečnostní pokyny, zejména stanovené plochy určené pro veřejnost. 4.Používat toalety zajištěné pořadatelem a udržovat je v...

Oficiální mezinárodní sponzoři

Oficiální národní partneři

 
VELI-MATTI
LINDSTROEM
(FIN)
NAROZEN(a):
15. 11. 1983 v Nastola

VÝŠKA A VÁHA:
neuvádí

KLUB:
Lahden Hiihtoseura

ZÁJMY:
míčové hry, internet, filmy

DISCIPLÍNA:
Skok na lyžích

WEB STRÁNKA: